Договор подряда в Польше

Приводим пример перевода Договора подряда на выполнение строительных работ в Польше.

Это проект договора, составлен в интересах Заказчика и очень жесткий по отношению к Подрядчику.

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

NR

…….zawarta dnia ………… r. w Warszawie, zwana dalej „Umową” pomiędzy:…………..заключенный…………………….. г. в г. Варшаве, далее «Договор» между:
  
1 .……………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (adres: ……………), REGON: 000000000, NIP: 000-00-00-000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000, reprezentowana przez działających łącznie: ……………… oraz ………………….. — Członków Zarządu zwanych dalej Zleceniodawcą, odpis z KRS Zleceniodawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy1. Общество с ограниченной ответственностью …, с местонахождением в г. Варшаве (адрес: ……………), Идент. номер: 000000000, ИНН: 000-00-00-000, внесенное в Реестр Предпринимателей Национального Судебного Реестра, который ведется районным Судом столичного города Варшавы XII Экономический Отдел Национального Судебного Реестра под номером KRS 000000, в лице действующих вместе: …… и …………. — Членов Совета именуемых в дальнейшем «Заказчик», выписку из KRS Заказчика является приложением № 1 к настоящему Договору
2. …………………….., reprezentowaną przez pełnomocnika: ………………………………. zwaną dalej «Wykonawcą«, informacja z CEIDG o Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.2. …………………….., в лице представителя: ………………………………. именуемое в дальнейшем «Подрядчик«, информация с CEIDG об Подрядчике является приложением № 2 к настоящему Договору.
ZWAŻYWSZY, IŻ: УЧИТЫВАЯ, ЧТО:
  
1.Zamawiający jako  Inwestor prowadzi prace remontowo-budowlane polegających na: Nadbudowie z przebudową oraz rozbudową o zewnętrzną windę wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. ………..,  („Nieruchomość”).1. Заказчик, как Инвестор проводит ремонтно-строительные работы, включающие:  Надстройку с пристройкой вместе со строительством внешнего лифта, ремонтом и изменением целевого назначения здания жилищно-бытового, расположенного по ул. ……………., („Недвижимость”).
2. Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie robót remontowych i budowlanych profesjonalnemu podmiotowi dysponującemu wszelkimi uprawnieniami, personelem i sprzętem niezbędnym do ich wykonania.2.  Заказчик намерен поручить выполнение строительных  и ремонтных работ профессиональному субъекту, владеющему  всеми разрешениями, персоналом и оборудованием, необходимым для их выполнения.
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY:1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА:
  
1. Wszystkie wyrazy lub określenia pisane dużą literą, zawarte w niniejszej Umowie, będą mieć następujące znaczenie:1.1 Все слова или определения, написанные с большой буквы, содержащиеся в настоящем Договоре, будут иметь следующие значения:
«Budynek»  —  oznacza budynek położony na Nieruchomości«Здание» означает здание, расположенное на Недвижимости
  
«Dokumentacja Techniczna» oznacza projekt budowlany Robót, projekt wykonawczy, ekspertyzę techniczną oraz inne dokumenty i opracowania przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę niezbędne do wykonania Robót. Dokumentacja Techniczna stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy,«Техническая документация» означает проект строительный Работ, Подрядчикный проект, экспертизу, техническую, а также другие документы и разработки, переданные Подрядчику Заказчиком или подготовленных Подрядчиком, необходимые для выполнения Работ. Техническая документация является приложением № 5 к настоящему Договору,
  
„Gwarancja”  oznacza gwarancję jakości udzieloną przez Wykonawcę w niniejszej Umowie na wykonane Roboty«Гарантия» — это означает гарантию качества, предоставленную Подрядчиком в настоящем Договоре на выполненные Работы
  
„Harmonogram Robót” oznacza harmonogram wykonania przez Wykonawcę Robót zgodnie z niniejsza Umową, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy«График Работ» означает график выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с настоящем Договором, являющийся приложением № 3 к настоящему Договору
  
«Inspektor Nadzoru Inwestorskiego» oznacza osoby wyznaczone pisemnie przez Zamawiającego, do nadzorowania Robót zgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa administracyjnego,«Инспектор по Надзору Инвесторскому» означает, что лица, назначенные в письменной форме Заказчиком, до контроля Работ в соответствии с настоящим Соглашением и нормами административного права,
  
„Kamień Milowy” oznacza umowny termin kontrolny postępu  wykonania Robót szczegółowo określony w Harmonogramie,  «Веха» означает условный контрольный срок прогресса выполнения Работ, подробно указан в Графике Работ,
  
«Podwykonawcy»  oznacza przedsiębiorców, którzy wykonują lub będą wykonywać część Robót obciążających Wykonawcę zgodnie z Umową, na podstawie Umowy o Podwykonawstwo, jak również wszystkich dalszych podwykonawców, wykonujących część Robót na postawie umów zawieranych bezpośrednio z Podwykonawcami,«Субподрядчики» означает предпринимателей, которые выполняют или будут выполнять часть Работ,  возлагаемых на Подрядчика в соответствии с Договором, на основе Договора о Субподряде, а также всех последующих субподрядчиков, выполняющих часть Работ на основе контрактов, заключаемых непосредственно с Субподрядчиками
  
«Roboty» oznacza roboty remontowe lub/i budowlane podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawców w zakresie określonym w Specyfikacji Robót, Dokumentacją Techniczną i Umową,«Работы» означает работы по ремонту или/и строительные приняты Подрядчиком или Субподрядчиками в объеме, указанном в Спецификации Работ, Технической Документации и Договором,
  
„Specyfikacja Robót” oznacza zakres Robót, których wykonania podjął się Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, określony szczegółowo w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy,«Спецификация Работ» — означает объем Работ, для выполнения которых Подрядчик принял на себя на основании настоящего Договора, указан подробно в Приложении № 4 к настоящему Договору,
  
«Standardy» oznacza uzgodnione przez Strony niniejszej Umowy standardy dotyczące materiałów i rozwiązań technicznych wykorzystywanych do wykonania Robót,«Стандарты» означает согласованные между сторонами данного Договора стандарты, касающиеся материалов и технических решений, применяемых к выполняемым работам
  
«Termin Wykonania Robót» oznacza dzień ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego  wszelkich przewidzianych niniejszą Umową Robót i przejęcia Robót bez zastrzeżeń na podstawie protokołu odbioru ostatecznego Robót,«Срок Выполнения Работ» означает день окончательного одобрения Заказчиком всех предусмотренных настоящим Договором Работ и принятие Работ без возражений на основании протокола окончательного приема Работ,
 
«Umowa o Podwykonawstwo» oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą o wykonanie określonego zakresu Robót,«Договор субподряда» означает любой договор заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком на выполнение оговоренного объема работ
  
«Wynagrodzenie» oznacza wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie Robót«Вознаграждение» означает фиксированное (твердую цену) вознаграждение, причитающееся Подрядчику за выполненные Работы 
  
„Zabezpieczenie” oznacza kaucję gwarancyjną, zabezpieczającą prawidłowe i terminowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.«Обеспечение»  означает гарантийный залог, обеспечивающий  надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
  
2. PRZEDMIOT UMOWY2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
2.1. Roboty obejmują wszystkie prace w ramach PAKIETU NR 1 nadbudowa stan surowy wraz z pracami fundamentowymi, istniejącego budynku zgodnie ze Specyfikacją Robót, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.2.1. Работы включают в себя всю работу в рамках пакета № 1 по надстройке, черновой отделке вместе с работами по фундаменту, существующего здания в соответствии со Спецификацией Работ,  являющейся Приложением №  4 к этому Договору.
2.2. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się wzajemnie do współpracy w celu należytego i terminowego wykonania Umowy.2.2. Стороны настоящего Договора обязуются взаимно сотрудничать в целях надлежащего и своевременного выполнения Договора.
3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY3. ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Wykonawca niniejszym potwierdza i zapewnia, że zapoznał się z:3.1. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что ознакомился с:
(а) terenem realizacji Robót, infrastrukturą terenu budowy i jej specyfiką, dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach (Teren Budowy”),(а) территорией выполнения Работ, инфраструктурой территории строительства и ее спецификой, имеющейся документацией на коммуникации подземные и их расположение на планах („Зона Строительства”)
(b) stanem technicznym Budynku w szczególności, jego ubytkami i uszkodzeniami, którego opis znajduje się w ekspertyzie technicznej  Budynku z kwietnia 2015r., wykonanej ………….(b) техническим состоянием Здания, в частности, его недостатками и повреждениями, описание которых находится в технической экспертизе Здания от апреля 2015г., выполненной ……….
(c)        stanem technicznym sąsiednich budynków i wymaganiami związanymi z Robotami które będą wpływać lub będą wykonywane na terenie obiektów sąsiadujących(c) техническим состоянием соседних зданий и требований, связанных с Роботами, которые будут влиять или будут выполняться на территории соседних объектов
(d)        elementami podziemnymi, a także innymi obiektami na terenie inwestycji i w jej sąsiedztwie(d) подземными элементами, а также другими объектами на территории застройки и в ее окрестностях
(e) sposobem dojazdu do Budynku, możliwościami składowania, komunikacji i parkowania(e) способом проезда к Зданию, возможностями складирования, коммуникации и парковки
(f)      możliwościami instalacji zaplecza budowy i wykonania tymczasowych przyłączy mediów(f) возможностями установки объектов строительной площадки и временного присоединения к коммуникациям
(g) uwarunkowaniami Budynku pod względem ochrony zabytków(g)  Ограничениями Здания с точки зрения охраны памятников
3.2. Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego wszelkie istotne dane dotyczące warunków panujących w Budynku i na Terenie Budowy, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i ochrony konserwatorskiej, Dokumentację Techniczną oraz inne dane, które jego zdaniem są konieczne i wystarczające do właściwego przeprowadzenia Robót.3.2. Подрядчик подтверждает, что получил от Заказчика все необходимые данные, касающиеся основных условий в Здании и на Территории Строительства, с учетом аспектов окружающей среды и охраны реставрации, Техническую Документацию и другие данные, которые по его мнению являются необходимыми и достаточными для надлежащего проведения Работ.
3.3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wszelkimi uprawnieniami, personelem i sprzętem niezbędnym do wywiązania się ze swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy.3.3. Подрядчик заявляет, что располагает всеми разрешениями, персоналом и оборудованием, необходимым для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора.
3.4. Wykonawca potwierdza, iż wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Terenu Budowy, stanu technicznego Budynku i Dokumentacji Technicznej, zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego, w tym podwyższenia Wynagrodzenia oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia Terminu Wykonania Robót.3.4. Подрядчик подтверждает, что все замечания и претензии Подрядчика в отношении строительной площадки для Строительства, технического состояния Здания и Технической Документации, заявленные после заключения Договора, не могут быть основанием для юридических претензий к Заказчику, в том числе повышения Вознаграждения, а также для требования Подрядчиком продления Срока Выполнения Работ.
3.5. Wykonawca potwierdza, przyjmuje do wiadomości i nie wnosi w związku z tym faktem żadnych zastrzeżeń, iż podczas realizacji Robót na Terenie Budowy mogą równolegle pracować inne ekipy budowlane, z którymi Wykonawca zobowiązuje się współpracować.3.5. Подрядчик подтверждает, признает и не вносит в связи с этим фактом никаких возражений, что во время выполнения Работ на Территории Строительства могут параллельно работать другие строительные бригады, с которыми Подрядчик обязуется сотрудничать.
4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
  
4.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót za Wynagrodzeniem zgodnie ze Specyfikacją Robót, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy w uzgodnionym Terminie Wykonania Robót, zgodnie z Harmonogramem Robót stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z treścią niniejszej Umowy, Dokumentacją Techniczną, Standardami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, standardami jakości, treścią decyzji wydanych przez właściwe organy oraz wiążącymi przepisami prawa.4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работу за Вознаграждение в соответствии со Спецификацией Работ, являющейся приложением № 4 к настоящему Договору, в течение согласованного Срока Выполнения Работ, в соответствии с Графиком Работ, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору и в соответствии с условиями настоящего Договора, Технической Документацией, Стандартами, правилами строительства, стандартами качества, содержанием решений, принятыми компетентными органами и обязательными к исполнению законами.
4.2. Wykonawca potwierdza, iż Specyfikacja Robót oraz Dokumentacja Techniczna doręczona Wykonawcy jest kompletna, pozbawiona wad i całkowicie wystarczająca do należytego przeprowadzenia Robót zgodnie z Harmonogramem Robót. Wykonawca jednocześnie potwierdza, że wykonanie Robót nie będzie wymagać innych decyzji lub/i zgód, niż te które zostały wydane na rzecz Zamawiającego na dzień zawarcia niniejszej umowy. W przypadku w którym w toku wykonywania Robót wystąpi konieczność lub obowiązek uzyskania dodatkowych decyzji lub/i zgód Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego, z odpowiednim, nie krótszym niż 45 dni, wyprzedzeniem o konieczności ich uzyskania a w takim wypadku termin wykonania Robót określony w Harmonogramie nie ulega zmianie. Zamawiający  zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dostarczyć Wykonawcy następujące materiały dodatkowe: Projekt architektoniczny zadaszenia budynku, wykończenia tarasów, przyłącza wody oraz projekt branży konstrukcyjnej przyłącza wody.4.2 Подрядчик подтверждает, что Спецификация Работ и Техническая Документация, переданная Подрядчику, является полной, без дефектов и полностью достаточной для надлежащего выполнения Работ в соответствии с Графиком Работ. Подрядчик одновременно подтверждает, что выполнение Работ не потребует других решений или/и согласований, чем те, которые были выданы Заказчиком на дату заключения настоящего договора. В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость или обязанность получения дополнительных решений и согласований, Подрядчик обязан сообщить Заказчику, не менее чем за 45 дней, о необходимости их получения, а в этом случае срок выполнения Работ, указанный в Графике не изменяется. Заказчик обязуется в течение 14 дней от даты подписания договора предоставить Подрядчику следующие дополнительные материалы: архитектурный проект навеса здания, выполнения террас, подключение воды и проект отрасли конструкции соединения с водой.
4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie porządku i bezpieczeństwa na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do realizacji Robót oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia. Wykonawca ma szczególny obowiązek właściwego zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót związanego z bezpośrednim przyleganiem Budynku do chodnika i ulicy, stale uczęszczanej przez przechodniów i samochody. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu Robót.4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранение порядка и безопасности на территории строительной площадки. Подрядчик обязан организовать и соорудить строительный городок на площадке в объеме, необходимом для выполнения Работ, а также для его поддержания и защиты. Подрядчик имеет особую обязанность надлежащего правильного обеспечения места выполнения Работ, связанного с непосредственным прилеганием Здания к тротуару и улице, на которых постоянный поток прохожих и автомобилей. Подрядчик несет полную ответственность по принципу «строгой ответственности» по отношению к Заказчику, а также перед третьими лицами за любой ущерб, причиненный при выполнении Работ.
4.4. Roboty będą wykonywane w dni powszednie w godzinach 8-18. Jeżeli w celu wywiązania się z obowiązków Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową wymagane będzie wykonywanie Robót poza obowiązującymi godzinami pracy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, uzyska jego zgodę i inne wymagane pozwolenia, a Zamawiający pokryje wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i wynikające z wykonywania Robót poza ustalonymi w Umowie dniami i godzinami pracy.4.4. Работы будут выполняться в будние дни с 8.00 до 18.00. Если для выполнения обязанностей Подрядчика по настоящему Договору требуется проведение Работ за пределами установленного рабочего времени, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, получает его согласие и другие необходимые разрешения, а Заказчик оплачивает все издержки и затраты, связанные с получением разрешений в результате выполнения Работ вне пределов  установленных в Договоре дней и часов работ.
4.5. Wykonawca, działając na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest w każdym czasie do zapewnienia dostępu Zamawiającemu, Kierownikowi Budowy, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, architektowi i innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, do miejsc wykonywania Robót oraz stały dostęp do dokumentacji Wykonawcy, dotyczącej w szczególności materiałów wykorzystywanych do wykonania Robót.4.5. Подрядчик, действуя по требованию Заказчика, обязан в любое время обеспечить доступ Заказчику, Руководителю строительства, Инспектору по Надзору Инвесторскому, архитектору и другим лицам, уполномоченным Заказчиком, к месту выполнения Работ, а также постоянный доступ к документации Подрядчика, касающейся, в частности, материалов, используемых для выполнения Работ.
4.6. Wykonawca nie będzie wykorzystywał Terenu Budowy do żadnych innych celów niż wynikające z Umowy.4.6. Подрядчик не будет использовать Строительную площадку  ни для каких других целей, кроме вытекающих из Договора.
4.7. Wykonawca przy wykonywaniu Robót zobowiązuje się do używania materiałów o właściwościach odpowiadających Standardom lub określonych w Dokumentacji Technicznej. Użycie innych materiałów lub towarów wymaga zgody Zamawiającego. Z wyjątkiem przypadków, w których zgodnie z niniejszą Umową materiały dostarcza Zamawiający, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za użycie materiałów i towarów nieodpowiadających Standardom lub o właściwościach innych niż określone w Dokumentacji Technicznej.4.7. Подрядчик при выполнении Работ обязуется использовать материалы с характеристиками, соответствующими Стандартами или указанным в Технической Документации. Использование других материалов или товаров требует согласие Заказчика. За исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Соглашением материалы поставляет Заказчик, Подрядчик несет ответственность за использование материалов и товаров не соответствующих  Стандартам или с иными, чем указано в Технической Документации, свойствами.
4.8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza i chroni swoje mienie, materiały i urządzenia znajdujące się w Budynkach. Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia, materiałów i urządzeń Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy.4.8. Подрядчик за свой счет и на свой риск обеспечивает и защищает свое имущество, материалы и оборудование, находящиеся в Зданиях. Заказчик не несет ответственности за повреждение или утрату имущества, материалов и оборудования Подрядчика в ходе выполнения настоящего Договора.
4.9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód  oraz ponoszenia wszelkich związanych  z tym kosztów i opłat, w tym w szczególności szkód w Budynkach oraz budynków sąsiadujących.4.9. Подрядчик обязуется исправить за свой счет все, причиненного им ущерба, а также нести все связанные с этим расходы и сборы, включая, в частности, повреждения в Объекте строительства  и зданиях прилегающих.
4.10. Wykonawca zobowiązuje się do pozbywania się wszelkich odpadów w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności do przestrzegania przepisów formalnych -prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i poniesienia kosztów zagospodarowania odpadów.4.10. Подрядчик обязуется утилизировать  любые отходы, в соответствии с действующим законодательством, в частности, соблюдения правил формальных -правовых актов, вытекающих из закона от 14 декабря 2012 года. об отходах (Вестник законов 2013 г., поз. 21, с поправками. изменениями ) и закон от 27 апреля 2001 года. Право охраны окружающей среды (Законодательный Вестник с 2008 года. № 25, поз. 150, с поправками. изм.) и оплатить расходы по утилизации отходов.
4.11      Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych na Terenie Budowy oraz w jego otoczeniu, w tym w szczególności na terenie Budynków przez swoich pracowników, współpracowników oraz podwykonawców w czasie wykonania Umowy.4.11 Подрядчик обязуется внедрить  и контролировать  запрета на употребление алкогольных напитков и курение табачных изделий на Территории Строительства и в его окружении, в том числе, в частности, на территории Зданий через своих сотрудников, партнеров и подрядчиков во время исполнения Контракта.
4.12. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (formaty pdf, xls) oraz w dwóch kopiach w wersji papierowej a także innej dokumentacji wymaganej postanowieniami niniejszej Umowy.4.12. Подрядчик обязуется разработать Подрядчикную документацию в электронном виде (форматы pdf, xls) и в двух копиях в бумажной версии, а также другую документацию, требуемой положениями настоящего Соглашения.
4.13. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia prawidłowości Dokumentacji Technicznej oraz do zawiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o dostrzeżonych w niej wadach.4.13. Подрядчик обязуется проверить правильность Технической Документации, а также уведомлять незамедлительно Заказчика о замеченных в ней недостатках.
4.14. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich znanych Wykonawcy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonane Robót zgodnie z Umową.4.14. Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых известных Подрядчику обстоятельств, которые могут повлиять на выполненные Работ в соответствии с Договором.
4.15. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Terenie Budowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Terenu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia i usunięcia skutków naruszenia i nie zastosowaniu  się przez Wykonawcę do powyższego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania ww. wezwania.4.15. В случае ненадлежащего поддержания порядка на Территории Строительства Подрядчиком, Заказчик оставляет за собой право приведения в порядок Строительной площадки за счет и на риск Подрядчика, по предварительному письменному одноразовому уведомлению  Подрядчика для прекращения нарушения и устранения последствий нарушения и не выполнения Подрядчиком требований в течение 2 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления.
4.16. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do usunięcia wszelkich wad lub błędów, jakie zostaną stwierdzone w trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji, lub spełnienia innych żądań Zamawiającego, znajdujących umocowanie w niniejszej Umowie lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa.4.16. Подписание конечного акта не освобождает Подрядчика от обязательств, по устранению каких-либо недостатков или ошибок, которые будут выявлены в процессе приемки и в течение гарантийного срока, или удовлетворения других требований Заказчика, оговоренных в данном Договоре или в законодательстве.
4.17. Wykonawca wyznacza pana ………………………….. tel. ………………………………… e-mail: ………………………….. jako osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym w zakresie wykonania Umowy.4.17. Подрядчик определяет ………………………….. tel…………………………………. e-mail: ………………………….. как лицо, ответственное за контакты с Заказчиком по выполнению Договора.
4.18. Wykonawca na czas realizacji umowy wyznaczy Kierownika  robót legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca powiadomi o powyższym Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wprowadzenia na teren budowy. Każdorazowa zmiana Kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.4.18. Подрядчик на время выполнения договора, назначает Руководителя работ обладающего соответствующими правами. Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в течение 3 рабочих дней считая от даты вступления на территорию строительства. О каждой смена Руководителя работ Заказчик уведомляется письменно.
4.19. Z chwilą protokolarnego wprowadzenia na teren budowy Wykonawca przejmuje obowiązki gospodarza terenu budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie od momentu wprowadzania do chwili sporządzenia protokołu odbioru wykonanych prac pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.4.19. С момента, передачи строительной площадки по акту, Подрядчик принимает на себя обязанности хозяина строительной площадки и несет ответственность за все убытки, возникшие на этой территории, с момента принятия до момента составления акта приемки выполненных работ между Подрядчиком, и Заказчиком.
4.20. Każdorazowo Wykonawca, z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem, będzie  zgłaszał Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu obejmujące w szczególności zbrojenia, prace ziemne, prace instalacyjnie, podłogowe i ścienne, prace izolacyjne, prace w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnętrznej, tak aby Zamawiający mógł dokonać ich odbioru.4.20. Каждый раз Подрядчик, не позднее чем за три дня, будет предоставлять Заказчику для приемки работы подлежащие закрытию, охватывающие, в частности, арматуру, земляные работы, работы монтажные, напольные и настенные, изоляционные работы, работы по ливневой и санитарной канализации, так чтобы Заказчик имел возможность осуществить их приемку.
4.21. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania na Terenie Budowy przepisów BHP, ppoż. i innych, obowiązujących, w szczególności do zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu wymaganego do wykonania robót związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej, posiadającej aktualne badania, uprawnienia i umiejętności, szkolenia i informacje niezbędne do wykonania powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.4.21. Подрядчик обязан соблюдать на строительной Площадке правил техники Безопасности, пожарной безопасности и других, действующих, в частности, для обеспечения необходимого оборудования и персонала, необходимого для выполнения работ, связанных с реализацией Предмета Договора, обеспечения квалифицированного рабочего коллектива, имеющего соответствующую квалификацию, разрешения и навыки, обучение и информацию, необходимые для выполнения возложенных задач в соответствии с действующим законодательством и правилами строительства.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
 
5.1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem budowy, w szczególności do przekazania Terenu Budowy, wyznaczenia Kierownika Budowy, dostarczenia Dokumentacji Technicznej w tym projektu budowlanego i wykonawczego, oraz do odebrania Robót i zapłaty umówionego Wynagrodzenia.5.1. Заказчик обязуется выполнить, требуемые соответствующими положениями действия, связанные с подготовкой строительства, в частности, передать   Строительную Площадку, назначить Руководителя Строительства, предоставить Техническую Документацию, в том числе строительный  и рабочий проект, а также принять Работы и оплатить оговоренное Вознаграждение.
5.2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich wymaganych dla podjęcia Robót dokumentów, do których uzyskania jest on zobligowany przez niniejszą Umowę oraz przez  właściwe przepisy prawa.5.2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику все необходимые для проведения Работ документы, которых он обязан получать в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.
5.3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 9.5.3. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику Вознаграждение за выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, с учетом п. 9.
5.4. Zamawiający ma prawo do stałej i bieżącej kontroli wykonywanych Robót w zakresie ich zgodności z Specyfikacją Robót, Harmonogramem Robót i Standardami, jak również sposobu ich wykonywania przez Wykonawcę jego pracowników i Podwykonawców.5.4. Заказчик имеет право на постоянный и текущий контроль выполняемых Работ в отношении их соответствия со Спецификацией Работ, Графиком Работ и требованиями Стандартов, а также способом их выполнения Подрядчиком, его сотрудниками и Субподрядчиками.
5.5. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych poleceń w zakresie wykonywanych Robót, używanych materiałów, zachowania Wykonawcy i Podwykonawców na Terenie Budowy i przechowywania lub usuwania z Terenu Budowy materiałów lub urządzeń Wykonawcy.5.5. Заказчик имеет право давать Подрядчику письменные указания в отношении выполняемых Работ, используемых материалов, поведения Подрядчика и Субподрядчиков на Стройплощадке и хранения или удаления с Территории Стройплощадки материалов и оборудования Подрядчика.
5.6. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy wstrzymania wykonywania Robót lub określonej ich części. W przypadku otrzymania takiego żądania na piśmie Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wykonywane Roboty i zabezpieczy je w odpowiedni sposób i na koszt Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów z Zamawiającym. W takim przypadku terminy na wykonanie wstrzymanych robót na żądanie Zamawiającego Robót przewidziane w Harmonogramie Robót ulegną przedłużeniu o czas wstrzymania, z zastrzeżeniem, iż wstrzymane prace nie opóźniają wykonywania pozostałych robót. Roboty zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę takiego żądania od Zamawiającego. Niezależnie od powyższego, Wykonawca ma obowiązek samodzielnie wstrzymać Roboty w przypadku powstania sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi lub zagrażającej katastrofą budowlaną oraz niezwłocznie poinformować o takim fakcie Zamawiającego, który wyda odpowiednie instrukcje co do dalszego postępowania.5.6 Заказчик имеет право требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ или их определенной части. В случае получения такого запроса в письменной форме, Подрядчик незамедлительно приостанавливает выполняемые Работы и защищает их соответствующим способом и за счет Заказчика по предварительному согласованию стоимости с Заказчиком. В таком случае сроки на выполнение отложенных работ, приостановленных по заявке Заказчика Работ, предусмотренных в Графике выполнения Работ подлежат продлению на время задержки, с учетом того, что приостановленные работы не задерживают выполнения других работ. Роботы будут возобновлены Подрядчиком немедленно после получения Подрядчиком запроса от Заказчика. Независимо от вышеизложенного, Подрядчик обязан самостоятельно приостановить Работу в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей или угрожают строительной катастрофой и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика, который выдаст необходимые инструкции относительно дальнейшего поведения.
5.7. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w Harmonogramie, Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu praw (a w szczególności prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy), uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia, chyba że opóźnienie jest wynikiem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Żądanie takie zostanie przedstawione Wykonawcy przez Zamawiającego  na piśmie.5.7. В случае, если Подрядчик опаздывает с началом, или выполняет Работ настолько медленно, что при текущем способе выполнения Работ, может произойти нарушение сроков, указанных в Графике, Заказчик, независимо от других предоставленных ему прав (в частности, права на расторжение настоящего Договора), имеет право требовать от Подрядчика принятия мер, чтобы наверстать образовавшуюся задержку, если только задержка не возникла  вследствие  обстоятельств, за которые Подрядчик не несет ответственности. Уведомление такое предоставляется Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
5.8. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę wezwania, o którym mowa w punkcie 5.7 Wykonawca zobowiązany jest do nadrobienia terminów w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania.5.8. В случае получения Подрядчиком Уведомления, о котором говорится в пункте 5.7 Подрядчик обязан наверстать сроки в течение 3 дней с момента получения уведомления.
5.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie nadrobi terminów w czasie, o którym mowa w punkcie 5.8, Zamawiający, poza prawem odstąpienia od Umowy, ma prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu Robót, czy też kategorii Robót, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie  Wykonawcę.5.9. В случае, если Подрядчик не наверстает сроки, в то время, о котором идет речь в пункте 5.8, Заказчик, помимо права на отказ от Договора, имеет право поручить выполнения или завершения конкретного элемента Работы или категории Работ, другому юридическому лицу, за счет и на риск Подрядчика, о чем незамедлительно информирует Подрядчика в письменной форме.
5.10. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest:5.10. Лицами, уполномоченными для контактов с Подрядчиком является:
1. ……………. działający łącznie – akceptacja kosztorysów, ustalanie zmian Umowy,1. …….., по вопросам  в том числе – принятие сметы расходов, согласование изменений  Договора,
2. ………………. działający łącznie – akceptacja przerobów, bieżąca komunikacja, przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej, monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną, nadzór nad usunięciem niezgodności w dokumentacji technicznej, bieżąca komunikacja i koordynacja wykonywania Robót,2. ……….., по вопросам – принятие переделок, текущая коммуникация, обзор, контроль и оценка технической документации, контроль своевременности поставок оборудования и материалов, а также их контроль с точки зрения соответствия поставок с графиком и надежными технической документации, контроль за устранением несоответствий в технической документации, текущая коммуникация и координация выполнения Работ,
lub inna osoba wskazana w formie pisemnej przez Zamawiającego.или другое лицо, указанное в письменном виде Заказчиком.
5.11. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. Wykonawca zostanie wprowadzony na Teren Budowy zgodnie z protokołem sporządzonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.5.11. Заказчик обязуется допустить Подрядчика на территорию строительства. Подрядчик будет введен на Территорию Строительства в соответствии с протоколом, составленным между Заказчиком и Подрядчиком.
6. POWIERZENIE ROBÓT PODWYKONAWCOM6. ПОРУЧЕНИЕ РАБОТ СУБПОДРЯДЧИКАМ
 
6.1. Wykonawca może powierzyć część Robót Podwykonawcy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą albo po upływie terminu określonego w punkcie 6.4 poniżej.6.1. Подрядчик  может поручить часть Работ Субподрядчикам только после получения письменного согласия Заказчика на заключение договора с Субподрядчиком либо после истечения срока, указанного в пункте 6.4.
6.2. W przypadku zlecenia części Robót Podwykonawcy, Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Robót, w tym w szczególności za wykonanie jej w terminach zgodnych z Harmonogramem Robót i w ramach Wynagrodzenia. W zakresie wykonania Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. Art. 429 KC nie ma zastosowania.6.2. В случае заказа части Работ Субподрядчика, Подрядчик остается полностью ответственным перед Заказчиком за выполнение этой части Работ, в том числе, в частности, за выполнение ее в сроки, в соответствии с Графиком Работ и в рамках Вознаграждения. В сфере выполнения Работ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения Субподрядчиков, как за свои собственные действия и бездействие. Ст. 429 ЦК не применяется.
6.3. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z każdym z kolejnych Podwykonawców wymaga również uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie, po przedstawieniu mu zakresu Robót o których wykonanie chodzi.6.3. Заключение договора Субподрядчиком с каждым из последующих Субподрядчиков, также требует получения согласия Заказчика в письменной форме, после предъявления ему объема Работ на выполнение которых идет речь.
6.4. Brak sprzeciwu i zastrzeżeń Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu wniosku o uzyskanie zgody, uważa się za zgodę Zamawiającego na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo.6.4. Отсутствие возражений и претензий Заказчика в течение 14 дней с момента представления Заказчику заявления на получение разрешения, считается за согласие Заказчика на заключение Договора о Субподряде.
6.5. Umowy, które Wykonawca będzie zawierał z Podwykonawcami będą zawierały warunki rozliczeń finansowych zgodne z tymi, jakie określone są dla rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą oraz będą przewidywały obowiązek Podwykonawców do niezwłocznego informowania bezpośrednio Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu Umów o Podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.6.5. Договора, которые Подрядчик будет заключать с Субподрядчиками должны содержать условия финансовых расчетов в соответствии с теми, какие определены для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком, а также будут предусматривать обязанность Субподрядчиков немедленно сообщить непосредственно Заказчику о ненадлежащем выполнении Соглашений о Субподряде Подрядчиком, в частности, касательно просрочки оплаты вознаграждения, причитающегося Субподрядчикам.
6.6. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do terminowego regulowania należności należnych Podwykonawcom zgodnie z Umowami o Podwykonawstwo i niezwłocznego przedstawiania Zamawiającemu dowodów na zapłatę należności.6.6. Подрядчик настоящим обязуется своевременно оплачивать суммы причитающиеся Субподрядчикам в соответствии с Договорами субподряда и незамедлительно представлять Заказчику доказательства уплаты.
6.7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Wykonawca terminowo reguluje swoje należności wobec Podwykonawców lub też powiadomienia Zamawiającego o istnieniu takich zaległości, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności Wynagrodzenia zgodnie z niniejszą Umową do czasu przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę lub oświadczenia Podwykonawcy o braku roszczeń wobec Wykonawcy. W przypadku powiadomienia Zamawiającego przez Podwykonawcę o zaległościach płatniczych Wykonawcy wobec Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo bezpośrednio wypłacić Podwykonawcy żądaną sumę (wyłącznie w oparciu o oświadczenie Podwykonawcy) oraz pomniejszyć o tę sumę Wynagrodzenie płatne Wykonawcy lub pokryć ją z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę.6.7. В случае возникновения каких-либо сомнений, если Подрядчик своевременно не оплачивает средства Субподрядчикам или имеются уведомления Заказчика о наличии таких задолженностей, Заказчик имеет право приостановить выплаты Вознаграждения в соответствии с настоящим Соглашением до момента представления доказательства оплаты вознаграждения Подрядчиком или заявления Субподрядчика об отсутствии претензий к Подрядчику. В случае получение уведомления Заказчиком от  Субподрядчика о задолженности по оплате Подрядчика по отношению к Субподрядчику, Заказчик имеет право напрямую выплатить Субподрядчику необходимую сумму (только на основании заявления Субподрядчика), а также уменьшить на эту сумму Вознаграждение, которое оплачивается Подрядчику или покрыть его из Залога, предоставленного Подрядчиком.
6.8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Wykonawca terminowo reguluje swoje należności wobec Podwykonawców, Zamawiający jest również uprawniony do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej do kwoty 2,5 % Wynagrodzenia, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, wystawionej przez bank zaakceptowany przez Zamawiającego. Do czasu przedstawienia powyższej gwarancji Zamawiający  może wstrzymać wypłatę Wynagrodzenia.6.8. В случае возникновения каких-либо сомнений или  если Подрядчик не своевременно оплачивает услуги Субподрядчиков, Заказчик также вправе требовать представления Подрядчиком дополнительного обеспечения в виде банковской гарантии в размере 2,5 % от Вознаграждения, безотзывной и платной по первому требованию Заказчика, выданной банком, согласованным Заказчиком. До момента представления указанной выше гарантии Заказчик может задержать выплату Вознаграждения.
6.9. Wykonawca wraz z protokołem przerobowym złoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należności wobec Podwykonawców lub w przypadku braku korzystania z usług Podwykonawców oświadczenie, iż nie korzysta z usług Podwykonawców.6.9. Подрядчик вместе с Актом выполненных работ подает Заказчику заявление Субподрядчиков об отсутствии просрочки с оплатой задолженности в отношении Субподрядчиков, либо в случае отсутствия использования услуг Субподрядчиков заявление, что не пользуется услугами Субподрядчиков.
7. WYNAGRODZENIE7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, należne za wykonanie Robót zgodnie z niniejszą Umową, jest sumą wynagrodzeń częściowych za poszczególne etapy Robót, wymienione w Załączniku 4. Wynagrodzenie etapowe będzie wyliczone jako iloczyn ryczałtowej, w rozumieniu art. 632 KC, ceny jednostkowej oraz rzeczywistej ilości prac określonych na podstawie obmiarów powykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiającego. . Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.7.1. Вознаграждение Подрядчику, причитающееся за выполнение Работ в соответствии с настоящим Договором, является суммой частичных вознаграждений за отдельные этапы Работ, указанные в Приложении 4. Вознаграждение  поэтапное будет рассчитано как произведение твердых цен, в соответствии со ст. 632 ЦК, цены единицы товара и фактического объема работ, определенных на основании «обмера объемов работ» одобренных Заказчиком. К вознаграждению будет добавлен налог на добавленную стоимость в размере действующей на дату выставления счета-фактуры.
7.2. Wykonawca oświadcza, iż ryczałtowe wynagrodzenie jednostkowe określone w załączniku 4 zostało obliczone na podstawie wyceny Robót przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu wszelkich czynników niezbędnych do wykonania Umowy w zakresie Robót i jakiekolwiek prace dodatkowe ,w zakresie Robót, dodatkowe materiały lub nieprzewidziane  okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania podwyższenia wysokości Wynagrodzenia. Kwota Wynagrodzenia obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji Robót.7.2. Подрядчик заявляет, что твердые цены, указанные в приложении 4 были рассчитаны на основании оценки Работ Подрядчиком, с учетом всех факторов, необходимых для выполнения Договора в объеме Работ и какие-либо дополнительные работы  в объеме Работ, дополнительные материалы или непредвиденные обстоятельства не могут служить основанием потребовать увеличения суммы Вознаграждения. Сумма Вознаграждения включает в себя оплату за выполнение всех действий, необходимых для комплексного выполнения Работ.
7.3. Strony uzgadniają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę zakresu Robót, Strony uzgodnią wykonanie prac dodatkowych przez Wykonawcę wykraczających poza zakres Robót i ustalą dodatkowe wynagrodzenie za takie prace. Wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza zakres Robót oraz wypłata wynagrodzenia za takie prace może nastąpić wyłącznie, jeżeli obie Strony umówiły się na piśmie co do przedmiotu prac dodatkowych i wysokości wynagrodzenia.7.3. Стороны соглашаются, что в случае возникновения обстоятельств, обосновывающих изменение объема Работ, Стороны будут согласовывать выполнение дополнительных работ Подрядчиком, выходящие за рамки Работ и установят дополнительную оплату за такие работы. Выполнение дополнительных работ, выходящих за объем Работ, а также оплата вознаграждения за такие работы может произойти только, если обе Стороны договорились в письменной форме относительно предмета  дополнительных работ и размера вознаграждения.
7.4. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie okresowo, w uzależnieniu od wykonania przez Wykonawcę danego etapu Robót, na podstawie Harmonogramu Robót. Wysokość kolejnych rat Wynagrodzenia będzie uzależniona od procentowego zaawansowania Robót, potwierdzonych protokołem procentowego zaawansowania robót.7.4. Вознаграждение Подрядчику оплачивается периодически, в зависимости от выполнения Подрядчиком конкретного этапа Работ, в соответствии с Графиком Работ. Сумма очередного платежа  будет зависеть от процента готовности Работ, подтвержденных протоколом процентования готовности  работ.
7.5. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły procentowego zaawansowania Robót, podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego (oraz ewentualnie Podwykonawcę). Protokoły procentowego zaawansowania Robót będą spisywane nie częściej niż raz na 14 dni.7.5. Основанием для выставления счетов-фактур Подрядчиком будут протоколы процентования прогресса Работ, подписанные Подрядчиком и Заказчиком (и, возможно, Субподрядчиком). Протоколы процентования готовности Работ будут фиксироваться не чаще, чем раз в 14 дней.
7.6. Zapłata odpowiedniej części Wynagrodzenia Wykonawcy zastanie dokonana po przedstawieniu Zamawiającemu  przez Wykonawcę:7.6. Оплата соответствующей части Вознаграждения Подрядчика будет произведена после представления Заказчику Подрядчиком:
(a) prawidłowo wystawionej faktury(а) правильно, выставленного счета-фактуры
(b) protokołu procentowego zaawansowania Robót (ewentualnie protokołu odbioru ostatecznego), podpisanego przez obie Strony,(b) протокола процентной готовности Работ (при необходимости — окончательного акта приемки), подписанного обеими сторонами,
 (c) kopii dowodów zapłaty za prace podzlecone Podwykonawcom, lub potwierdzenia Podwykonawcy uregulowania przez Wykonawcę należności z tytułu Umowy o Podwykonawstwo lub oświadczenia Wykonawcy, iż nie korzysta z usług Podwykonawców.(c) копии доказательств оплаты за работы, Субподрядчикам, или подтверждения Субподрядчика погашения Подрядчиком задолженности по Договору субподряда или заявления Подрядчика, о неиспользовании услуг Субподрядчиков.
7.7. Należne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wszelkich możliwych potrąceń i zatrzymań zgodnie z niniejsza Umową, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, wraz dokumentami, o których mowa powyżej.7.7. Надлежащее Вознаграждение, с учетом всех возможных вычет и удержаний в соответствии с настоящий Договором, Заказчик оплачивает путем перечисления на банковский счет Подрядчика, указанный в счете-фактуре, в течение 14 дней с момента получения надлежащим образом выставленного счета-фактуры, вместе с документами, указанными выше.
7.8. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności Wynagrodzenia, naliczane będą odsetki ustawowe.7.8. В случае просрочки Заказчика в оплате Вознаграждения, будут начисляться проценты, предусмотренные законом.
7.9. Wykonawcy nie przysługuje prawo jednostronnego potrącenia jakichkolwiek długów wobec Zamawiającego, wynikających z niniejszej Umowy lub z innych tytułów prawnych z Wynagrodzeniem lub innymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego na postawie niniejszej Umowy.7.9. Подрядчик  не имеет право одностороннего зачета каких-либо долгов по отношению к Заказчику, возникающих из настоящего Договора или других соглашений с вознаграждениями или другими долговыми обязательствами Подрядчика перед Заказчиком на основании настоящего Договора.
8. TERMINY8. СРОКИ
 
8.1. Planowany termin rozpoczęcia Robót: ……………………………… roku.8.1. Планируемый срок начала Работ: ……………………………… года.
8.2. Roboty zostaną wykonane w terminie określonym w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik 38.2. Работы будут выполнены в сроки, указанные в Графике, являющемся Приложением № 3
8.3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac określonych w obowiązujących przepisach  siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, niespodziewane, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, pozostające poza kontrolną Wykonawcy lub w przypadku zawieszenia wykonania Robót w drodze decyzji właściwych organów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do przesunięcia Terminu Wykonania Robót lub terminu wykonania określonego etapu Robót o okres niezbędny do usunięcia skutków tych zdarzeń i/lub o czas, w którym Roboty były wstrzymane. Inne okoliczności nie stanowią przesłanki upoważniającej do przesunięcia terminów wykonania Robót z zastrzeżeniem postanowień punktu 5. powyżej.8.3. В случае возникновения погодных условий, препятствующих проведению работ, указанных в действующих нормах как форс-мажор, понимаемых как событие внезапное, неожиданное, которое невозможно предугадать и предотвратить и находящиеся вне контроля Подрядчика или в случае приостановления выполнения Работ по решению компетентных органов, за которые Подрядчик не несет ответственности, то Подрядчик имеет право переноса Сроков Выполнения Работ или сроков выполнения определенного этапа Работ на период, необходимый для устранения последствий таких событий и/или время, в течение которого Работы были приостановлены. Другие обстоятельства не являются предпосылки, дающей возможность для смещения сроков выполнения Работ в соответствии с положениями пункта 5.
8.4. Fakt wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia uniemożliwiającego kontynuację Robót powinien być niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu oraz odnotowany w dzienniku budowy przez Wykonawcę i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego lub adnotacji w dzienniku budowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do przesunięcia terminów wykonania Robót.8.4. О факт возникновения форс-мажорных обстоятельств или событий, которые препятствует продолжению Работ должно быть незамедлительно сообщено Заказчику, а также зарегистрировано в Журнале выполнения работ Подрядчика и подтверждено Инспектором по Надзору Инвестиционному. В случае отсутствия уведомления Заказчика или примечаний в журнале строительства Подрядчик не вправе сдвинуть сроки выполнения Работ.
9. KARY UMOWNE9. НЕУСТОЙКИ
 
9.1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Robót w stosunku do terminów poszczególnych etapów Robót przewidzianych w Harmonogramie Robót, Zamawiający  uprawniony jest do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia.9.1. В случае нарушения Подрядчиком в выполнении Работ сроков отдельных этапов Работ, предусмотренных в Графике выполнения Работ, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку в размере 0,5% Вознаграждения за каждый рабочий день задержки.
9.2. Maksymalną granicę wysokości kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Robót ustala się na 20 (piętnaście) % Wynagrodzenia.9.2. Максимальную границу, размера неустойки за просрочку в выполнении Работ, устанавливается на 20 (двадцати) % Вознаграждения.
9.3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania poszczególnych Kamieni Milowych określonych w Harmonogramie, zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną netto za każdy roboczy dzień opóźnienia w wysokości 0,3% wartości Wynagrodzenia za każdy Kamień Milowy. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę Terminu Wykonania Robót kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania Kamieni Milowych zostaną anulowane.9.3. С учетом других положений настоящего Договора, если Подрядчик не соблюдает сроков выполнения отдельных Вех, определенных в Графике, он выплачивает Заказчику денежный штраф нетто за каждый рабочий день просрочки в размере 0,3% от стоимости Вознаграждения за каждую Веху. В случае соблюдения Подрядчиком Сроков Выполнения Работ неустойки за несоблюдение срока исполнения Вех, будут отменены.
9.4. Naliczenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania za szkody spowodowane przez Wykonawcę w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.9.4. Начисление штрафных санкций не исключает возможности взыскания Заказчиком компенсации за ущерб, причиненный Подрядчиком в размере, превышающем размер оговоренного договорного штрафа.
9.5. Zapłata kary umownych, o których mowa powyżej powinna mieć miejsce w terminie 14 dni od momentu otrzymania wezwania do ich zapłaty – za wyjątkiem kar umownych, które Zamawiający, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, jest uprawniony potrącić z kaucji gwarancyjnej.9.5. Уплата штрафа по договору, о которых идет речь выше, должна иметь место в течение 14 дней от момента получения требования по их оплате, за исключением штрафных санкций, которые Заказчик, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, имеет право вычесть из гарантийного залога.
9.6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn opisanych w pkt. 14.1 (w szczególności na skutek odstąpienia od Umowy w całości bądź w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 20 % Wynagrodzenia.9.6. В случае отказа Заказчика от Договора по причинам, описанным в п. 14.1 (в частности, вследствие отказа от исполнения Договора полностью или в части Заказчиком по вине Подрядчика), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от Вознаграждения.
9.7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wad i usterek zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności wad wskazanych w punkcie 10.1.9.7. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости Вознаграждения за каждый рабочий день задержки в устранении недостатков и неисправностей в соответствии с положениями Договора, в частности недостатков, указанных в п. 10.1.
10. ODBIÓR ROBÓT10. ПРИЕМ РАБОТ
 
10.1. Odbiór częściowy Robót następuje na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru częściowego i zawansowania prac, po zawiadomieniu Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej na trzy dni robocze przed oczekiwanym terminem odbioru („Odbiór Częściowy”). W przypadku wystąpienia wad Robót stwierdzonych podczas Odbioru Częściowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże je w protokole i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, nie dłuższy niż 7 (siedmio -) dniowy termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłosi Roboty lub ich część do odbioru, a strony podpiszą Protokół Odbioru Częściowego bezusterkowego.10.1. Частичная приемка работ осуществляется на основании подписанного сторонами Акта частичного принятия  и выполнения работ, после уведомления Заказчика или Инспектора Инвесторского Надзора, по крайней мере, за три рабочих дня до ожидаемого срока приема („Прием » Частичный”). В случае возникновения дефектов Работ, выявленных во время Приема Частичного, Инспектор Инвестиционного Надзора укажет их в протоколе и назначит Подрядчику дополнительное, но не более, чем 7 (семи)-дневный срок для их устранения. После устранения недостатков Подрядчик повторно представляет Работы или их часть для приема, и стороны подписывают Акт Приема Частичного бездефектный.
10.2. Odbiór ostateczny robót następuje na podstawie protokołu odbioru ostatecznego, po wykonaniu wszystkich przewidzianych niniejszą Umową Robót („Odbiór Ostateczny”). Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie Ostatecznego Odbioru nie później niż 7 dni przed upływem Terminu Wykonania Robót. Przy Odbiorze Ostatecznym powinni być obecni: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, członkowie zarządu Zamawiającego. Protokół Odbioru Ostatecznego powinien być podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w Odbiorze. Wykonawca nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym Odbiorem Ostatecznym przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą do weryfikacji.10.2. Окончательный прием работ осуществляется на основании Окончательного акта приема, после выполнения всех предусмотренных настоящим Договором Работ (далее — „Окончательная приемка”). Подрядчик уведомляет Заказчика о дате Окончательной приемке не позднее, чем за 7 дней до истечения Срока Выполнения Работ. При Окончательной Приемке должны присутствовать: Руководитель Строительства, Инспектор Инвесторского Надзора, члены совета директоров Заказчика. Окончательный акт выполненных работ  должен быть подписан всеми лицами, участвующими в Приемке. Подрядчик  не позднее, чем за 7 (семь) дней до планируемой Окончательной приемки передает Заказчику эксплуатационную документацию для проверки.
10.3. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodności faktycznego stanu wykonanych Robót z oczekiwanych ich stanem jest przesłanką dokonania przez Zamawiającego Odbioru Częściowego i Odbioru Ostatecznego Robót.10.3. Подтверждение Инспектором Инвесторского Надзора соответствия фактического состояния выполненных Работ с ожидаемых их состоянием является предпосылкой осуществления Заказчиком Приемки Частичной  и Приемки Окончательной выполненных Работ.
10.4. W przypadku stwierdzenia niewykonania Robót lub istnienia wad w ich wykonaniu Zamawiający może odmówić dokonania odbioru Robót, z zastrzeżeniem, iż w przypadku stwierdzenia wad usuwalnych powinien dokonać odbioru warunkowego i wyznaczyć Wykonawcy maksymalnie 7 dniowy termin na ich usunięcie.10.4. В случае обнаружения невыполнения Работ или наличия недостатков в их выполнении, Заказчик может отказаться от осуществления приема Работ, с учетом того, что в случае обнаружения дефектов исправимых он должен произвести приемку условную и предоставить Подрядчику до 7-дней на их устранение.
10.5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przez terminem Odbioru Częściowego i Odbioru Ostatecznego, protokołu zaawansowania Robót pozwalającego na ocenę wykonania przedmiotu Umowy.10.5. К обязанностям Подрядчика относится составление и представление Заказчику не позднее, чем за 3 дня до истечения срока Приема Частичного  и Окончательного Приема, протокол прогресса  Работ, позволяющей оценить степень выполнения предмета Договора.
10.6. Podczas podpisywania Protokołu Odbioru Częściowego i Odbioru Ostatecznego lub na każde inne żądanie Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca przedstawi posiadane dokumenty, które zobowiązany był uzyskać zgodnie z Umową tj: aprobaty i świadectwa zgodności z aprobatami, certyfikaty, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski zastosowanych materiałów budowlanych oraz inne dokumenty dotyczące materiałów, wyposażenia oraz innych urządzeń zastosowanych do wykonania Robót nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym Odbiorem Częściowym lub Ostatecznym.10.6. Во время подписания Протокола Приема Частичного и Окончательного Приема или на любое другое требованию Заказчика или его представителей, Подрядчик представит имеющиеся документы, которые он  обязан был получить в соответствии с Договором, т. е.: сертификаты и свидетельства соответствия с утверждениями, сертификаты, гарантийные талоны и документы, подтверждающие разрешение на продажу на территории Польши, примененных строительных материалов и другие документы, касающиеся материалов, оборудования и других устройств, используемых для выполнения Работ, не позднее, чем за 7 (семь) дней до планируемой Приемки Частичной или Окончательной.
11. ZABEZPIECZENIE11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 
11.1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania Robót w postaci kaucji gwarancyjnej w wysokości 5 (pięciu) % Wynagrodzenia potrącanej z każdorazowej faktury przerobowej.11.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение надлежащего и своевременного выполнения Работ, в форме гарантийного депозита в размере 5 (пяти) % Вознаграждения удерживаемого с каждого оплачиваемого счета.
11.2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w następujący sposób:11.2. Гарантийный залог будет возвращен Подрядчику следующим образом:
(a) 50% kwoty kaucji zostanie wypłacone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia:(а) 50% от суммы залога, будет выплачена Подрядчику в течение 14 дней со дня:
(i) podpisania protokołu Odbioru Ostatecznego Robót;(i) подписания протокола Окончательного Приема Работ;
50% kwoty kaucji zostanie zatrzymane przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Gwarancji udzielonej w punkcie 13 niniejszej Umowy i zwrócone w ciągu 14 dni od upływu terminu Gwarancji opisanego w ust. 13.2, pod warunkiem usunięcia wad i wykonania wszelkich napraw gwarancyjnych wskazanych przez Zamawiającego lecz nie .50% от суммы залога будут удержаны Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств, вытекающих из Гарантий, предоставленных в п. 13 настоящего Договора и возвращены в течение 14 дней с момента истечения срока Гарантии, описанной в п. 13.2, при условии устранения дефектов и выполнения любого гарантийного ремонта, указанного Заказчиком.
11.3. Kaucja gwarancyjna zwana jest w niniejszej Umowie „Zabezpieczeniem”.11.3. Залог гарантийный, именуется в этом Договоре  „Обеспечением”.
11.4. Zamawiający ma prawo pobrania lub potrącenia z Zabezpieczenia wszelkich kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy, w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.11.4. Заказчик имеет право взыскать или зачесть с Обеспечения любые денежных суммы, причитающихся Заказчику от Подрядчика, в связи с ненадлежащим выполнением настоящего Договора.
12. UBEZPIECZENIE12. СТРАХОВАНИЕ
 
12.1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy i wykonywaniem Robót Wykonawca wykupi w uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego, renomowanym, towarzystwie ubezpieczeniowym polisę odpowiedzialności cywilnej od szkód spowodowanych nienależytym lub niezgodnym z Umową wykonaniem Robót, z limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1 000 000 PLN. Ubezpieczenie w powyższej kwocie będzie obejmować wyłącznie ryzyka związane z wykonywaniem Robót na podstawie niniejszej Umowy.12.1. В связи с заключением настоящего Договора и исполнением Работ Подрядчик купит в ранее подтвержденном Заказчиком, известный, страховой компании полис гражданской ответственности от ущерба, причиненного неправильным или несовместимым с Договором, выполнением Работ, с лимитом на один и все события в размере 1 000 000 злотых. Страхование в вышеуказанной сумме, будет включать в себя только риски, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
12.2. W ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz dowód opłacenia składek ubezpieczeniowych.12.2. В течение 7 дней с момента подписания настоящего Договора, Подрядчик предоставит Заказчику копию страхового полиса Подрядчика, а также доказательства уплаты страховых взносов.
12.3. Ubezpieczenie powinno obejmować okres od dnia przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę i być ważne do upływu okresu gwarancji.12.3. Страхование должно покрывать период с даты передачи Строительной площадки Подрядчику и действует до истечения срока гарантии.
12.4. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt:12.4. Подрядчик страхует  за свой счет:
swoich pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW);(а) своих работников при исполнении Соглашения от несчастных случаев (NW);
(b) swoje mienie znajdujące się na Terenie Budowy, w tym własne maszyny budowlane i jednostki transportowe.(b) свое имущество, находящиеся на Территории Строительства, в том числе собственные строительные машины и транспортные единицы.
12.5. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagane polisy ubezpieczeniowe przez cały okres trwania Umowy oraz dostarczyć Zamawiającemu oryginały lub poświadczone za zgodność kopie wymaganych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem opłacenia należnej składki na jego żądanie.12.5. Подрядчик обязан поддерживать необходимые страховые полисы в течение всего срока действия Договора, и предоставить Заказчику оригиналы или заверенные копии необходимых страховых полисов вместе с подтверждением уплаты причитающихся страховых взносов по его запросу.
12.6. Wykonawca nie może zmieniać postanowień umów ubezpieczeniowych bez zgody Zamawiającego.12.6. Подрядчик не может изменять условий договоров страхования без согласия Заказчика.
12.7. Wykonawca zapewni, że umowy ubezpieczenia będą wyłączać możliwość zastosowania art. 828 kc, jeżeli sprawcą szkody jest Zamawiający, jego pracownicy, agenci, doradcy lub przedstawiciele.12.7. Подрядчик гарантирует, что договор страхования исключает возможность применения ст. 828 ГК, если виновником ущерба является Заказчик, его сотрудники, агенты, консультанты или представители.
12.8. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobach trzecich, za którą odpowiedzialny będzie Wykonawca, Zamawiający może zatrzymać całość lub część Wynagrodzenia umownego Wykonawcy, w wysokości kwoty odpowiadającej wartości szkody, do czasu wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.12.8. В случае нанесения ущерба имуществу или третьих лицах, за которые отвечает Подрядчик, Заказчик может придержать все или часть Вознаграждения Подрядчика, в размере суммы, соответствующей стоимости ущерба, до выяснения обстоятельств, вреда и выплаты компенсации по страхованию.
13. GWARANCJA I RĘKOJMIA13. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 
13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu ustawowej rękojmi za wykonane Roboty.13.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком по гарантии, установленной законом (нормативная гарантия) за выполненные Работы.
13.2. Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu dodatkowej gwarancji jakości wykonanych Robót objętych niniejszą Umową („Gwarancja”) na okres 36  miesięcy od daty podpisania protokołu Odbioru Ostatecznego Robót. Świadczenia gwarancyjne w okresie gwarancji są bezpłatne. Okres Gwarancji ulega każdorazowemu wydłużeniu o czas trwania napraw wykonanych w ramach Gwarancji.13.2. Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику дополнительную гарантию качества выполненных Работ, охватываемых настоящим Соглашением (далее — „Гарантия”) на срок 36 месяцев с даты подписания протокола Окончательного Приема Работ. Гарантийные услуги в течение гарантийного срока предоставляются бесплатно. Гарантийный срок подлежит продлению каждый раз на время ремонтных работ, выполненных в рамках Гарантии.
13.3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń zainstalowanych w Budynkach przewidują dłuższy okres gwarancji niż Gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres Gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.13.3. Если условия гарантии производителя материалов и оборудования, установленных в Зданиях предусматривают более длительный срок гарантии, чем Гарантия, предоставленная Подрядчиком – действует Гарантийный срок в размере равным сроку гарантии производителя.
13.4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Gwarancji po upływie terminu określonego powyżej, jeżeli wada ujawniła się przed jego upływem.13.4. Заказчик может использовать права Гарантии после истечения срока, указанного выше, если дефект появился до его истечения.
13.5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do producentów urządzeń i materiałów użytych przy realizacji Robót i uzyskanych od Podwykonawców oraz zapewni, że prawa te będą przenaszalne bez żadnych ograniczeń na inne podmioty.13.5. Подрядчик передаст Заказчику все принадлежащие ему права по гарантии и гарантии в отношении производителей устройств и материалов, используемых при выполнении Работ и полученных от Субподрядчиков и гарантирует, что эти права будут переданы без каких-либо ограничений на другие субъекты.
13.6. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający  może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.13.6. Независимо от выполнения прав по нормативной гарантии и гарантии Подрядчика, Заказчик может требовать возмещения убытков на общих основаниях, ущерба из-за возникновения дефектов, кроме случаев когда ущерб является следствием обстоятельств, за которые Подрядчик ответственности не несет
13.7. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i miejsce oględzin. Strony sporządzą protokół oględzin, w którym zostanie stwierdzona wada oraz termin jej usunięcia. Termin usunięcia nie będzie dłuższy niż 30 dni, z zastrzeżeniem, że jeżeli wada ma charakter wady powodującej zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, należytego bezpieczeństwa Budynków lub dotyczy istotnych instalacji w Budynkach, takich jak instalacji elektrycznej, uniemożliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z Budynków, zostanie ona usunięta niezwłocznie w przeciągu 24 godzin. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.13.7. Об обнаружении дефектов Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме, указав срок и место осмотра. Стороны, составляют протокол осмотра, в котором будет описывается дефект, и срок его устранения. Срок устранения не должен быть более чем 30 дней, с оговоркой, что если дефект имеет характер дефекта, приводящего к опасным для жизни или здоровья человека, должного безопасности Зданий или касается жизненно важных коммуникаций в Здании, таких как электропроводка, что  препятствует или существенно затрудняет использование Зданий, то он будет устранен незамедлительно, в течение 24 часов. Устранение  дефекта отмечается протоколами.
13.8. Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania protokołu oględzin, odmówił usunięcia wad, nie usunął wad w wyznaczonym terminie lub usunął je w sposób nienależyty lub częściowo, Zamawiający może (i) usunąć lub zlecić usunięcie wad na koszt Wykonawcy przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego, (ii) obniżyć Wynagrodzenie w takim stosunku, w jakim wartość Robót bez wad pozostaje do wartości Robót z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już Wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części, w jakiej obniżył Wynagrodzenie.13.8. Если Подрядчик отказался от подписания протокола осмотра, отказался от устранения недостатков, не устранил недостатки  в установленный срок или устранил ненадлежаще или частично,  то Заказчик может: (і)  устранить или поручить устранение недостатков за счет Подрядчика другому лицу, выбранному Заказчиком, (ii) сократить Вознаграждение в той пропорции, в какой стоимость Работ без недостатков, соотносится к стоимости Работ с недостатками. Если Подрядчик уже получил Вознаграждение, Заказчик может потребовать его возврата в той части, в которой Вознаграждение было снижено.
13.9. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i Gwarancji.13.9. Мелкий ремонт может быть выполнен Заказчиком на счет Подрядчика, после предварительного письменного уведомления Подрядчика, без утраты Заказчиком прав, вытекающих из Нормативной гарантии, и Гарантии Подрядчика.
13.10. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w terminie ustalonym w protokole oględzin, ale nie później niż w terminie 30 dni od ich zgłoszenia a w przypadku wad istotnych w terminie 24 godzin, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy lub przepisów prawa, ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości w 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż łącznie 20 (dziesięć)% Wynagrodzenia.13.10. Если Подрядчик не устранит заявленных дефектов в срок, указанный в протоколе осмотра, но не позднее, чем в течение 30 дней со дня их подачи, а в случае существенных недостатков в течение 24 часов, Заказчик, независимо от других полномочий, предоставленных ему в соответствии с Договором или законодательством, имеет право требовать уплаты Подрядчиком неустойки за задержку устранения дефектов в размере в 0,5 % Вознаграждения за каждый день задержки, но не более чем в общей сложности 20 (двадцать)% Вознаграждения.
13.11. Wszelkie uzasadnione koszty ponoszone przez Zamawiającego związane z wadami i usterkami Robót, w tym wadami ukrytymi, ujawnionymi w okresie obowiązywania Gwarancji będą refakturowane na Wykonawcę, po wcześniejszym nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad i usterek na warunkach określonych w zapisach Umowy.13.11. Все разумные расходы, понесенные Заказчиком, связанные с недостатками и дефектами Работ, в том числе и скрытыми дефектами, выявленными  в течение срока действия Гарантии, будут переведены на Подрядчика, в случае уклонения Подрядчиком от обязанности устранения дефектов и неисправностей на условиях, указанных в протоколах Соглашения.
13.12. Strony zgodnie ustalają, iż wynikające z niniejszej Umowy prawa z Gwarancji mogą być przeniesione przez Zamawiającego w całości lub w części na administratora Budynku lub na wspólnotę mieszkaniową.13.12. Стороны в соглашаются с тем, что вытекающие из настоящего Соглашения права с Гарантии, могут быть переданы Заказчиком в полном объеме или в части на администратора Здания или на сообщество владельцев квартир.
13.13. W ramach Robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  nieodpłatnie obecności swojego przedstawiciela w trakcie odbiorów prac związanych z przejściem instalacji przez połać dachową. Prace instalacyjne wykonywane w obecności przedstawiciela Wykonawcy nie będą wpływać na zmianę warunków Gwarancji. O planowanym terminie prac Wykonawca będzie powiadomiony przez Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wykonaniem przejść instalacyjnych.13.13. В рамках Работ Подрядчик обязан предоставить бесплатно присутствие своего представителя во время приемки работ, связанных с переходом конструкции на поверхность крыши. Монтажные работы, выполняемые в присутствии представителя Подрядчика не будут влиять на изменения условий Гарантии. О запланированном сроке работ, Подрядчик будет извещен Заказчиком не менее чем за 3 рабочих дня до запланированного выполнением перехода установки.
14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY14. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
 
14.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:14.1. Заказчик может отказаться от Договора, если:
(a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo też ogłosi on likwidację firmy,(a) есть заявление о банкротстве Подрядчика, или он объявит ликвидацию фирмы,
(b) zostanie zgłoszone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego w stosunku do Wykonawcy,(b) будет сообщено заявление о начале процедуры реорганизации в отношении Подрядчика,
(c) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,(c) наступит ареста на имущество Подрядчика,
(d) Wykonawca przerwał realizację Robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 5 dni roboczych,(d) Подрядчик прекратит выполнение Работ и не реализует их без обоснованных причин в течение 5 рабочих дней,
(e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Robót w ciągu 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,(e) Подрядчик  без обоснованных причин не приступил к выполнению Работ в течение 3 дней от даты заключения настоящего Договора,
(f) Wykonawca nie wykonuje Robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne(f) Подрядчик не выполняет Работы в соответствии с Договором или ненадлежащим образом выполняет свои договорные обязательства
(g) Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją Robót, że wątpliwym będzie ich zakończenie w Terminie Wykonania Robót,(g) Подрядчик \выполняет работы настолько медленно, что вряд ли завершении их в Сроки Выполнения Работ,
(h) Wykonawca prowadzi Roboty niezgodnie z Dokumentacją Techniczną, Standardami lub właściwymi przepisami.(h) Подрядчик ведет Работы с нарушением Технической Документации, Стандартов или соответствующих предписаний.
14.2. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od wystąpienia przypadku uzasadniającego wykonanie prawa odstąpienia.14.2. Заказчик имеет право реализовать право отказа в течение 30 дней с момента возникновения случае обосновывающего осуществление права на отказ от договора.
14.3. W przypadkach wskazanych w punktach (d) – (h) powyżej oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem przedstawionym przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń i wskazaniem sposobu ich usunięcia. Termin 30 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się z upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń.14.3. В случаях, указанных выше в пунктах (d) – (h), заявлению  об отказе должно предшествовать письменное обращение Заказчика с требованием устранения нарушений и указанием способа их устранения. 30-дневный срок на подачу заявления об отказе от Договора начинается с истечения срока, установленного Заказчиком для устранения нарушений.
14.4. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli:14.4. Подрядчик может отказаться от Договора, если:
(a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Zamawiającego albo też ogłosi on likwidację firmy;(a) выдается заявление о банкротстве Заказчика, или он объявит ликвидацию компании;
(b) zostanie zgłoszone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego w stosunku do Zamawiającego.(b) будет сообщено заявление о начале процедуры реорганизации в отношении Заказчика.
14.5. Wykonawca ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od wystąpienia przypadku uzasadniającego wykonanie prawa odstąpienia.14.5. Подрядчик имеет право выполнить право отказа в течение 30 дней с момента возникновения случая, обосновывающего осуществление права на отзыв.
14.6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.14.6. Отказ от Договора должен быть в письменном виде, с указанием причины отказа.
14.7. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:14.7. В случае расторжения Договора на Стороны возлагаются следующие обязанности:
(a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia (w protokole tym Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń);(a) в течение 7 дней со дня расторжения Договора Стороны составляют  протокол инвентаризации Работ в прогрессе по состоянию на день отказа (в этом протоколе Стороны предъявляют  перечень своих претензий);
(b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;(b) Подрядчик обеспечивает прекращение Работ в в объеме, согласованном сторонами за счет Стороны, которая несет ответственность за отказ от Договора;
(c) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z Terenu Budowy swoje materiały i urządzenia(c) Подрядчик незамедлительно, не позднее, чем в течение 7 дней, удаляет со Стройплощадки свои материалы и устройства
(d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, przekaże Zamawiającemu całą dokumentację dotyczącą Robót.(d) Подрядчик немедленно в срок не позднее 7 дней, направляет Заказчику всю документацию, касающуюся Работ.
14.8. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:14.8. Заказчик, в случае расторжения Договора по причинам, за которые Подрядчик не отвечает, обязан:
(a) dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych Robót,(а) осуществить прием прерванных Работ,  а также выплатить Вознаграждения за Работы, которые были сделаны до отказа, кроме случая, когда наличия возражений относительно качества выполненных Работ,
(b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.(b) принять на себя от Подрядчика под свой надзор Стройплощадку.
14.9 Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Gwarancji, która będzie obowiązywać w stosunku po tej części Robót, która została odebrana przez Zamawiającego na podstawie protokołów Odbioru Częściowego. W takim przypadku postanowienia Umowy dotyczące kaucji gwarancyjnej lub gwarancji zabezpieczających prawidłowe wykonania obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi i Gwarancji pozostają w mocy.14.9 Отказ от Договора не влияет на положения настоящего Соглашения, касающиеся Гарантии, которая будет действовать в отношении той части Работ, которая была получена Заказчиком на основании Актов частичного приема. В таком случае положения Договора, касающиеся залога, поручительства или гарантий надлежащего исполнения обязанностей Подрядчика остаются в силе.
14.10. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części (w części tj. w zakresie Robót niezrealizowanych na dzień odstąpienia), wedle swojego uznania. Zakres odstąpienia powinien zostać określony w oświadczeniu o odstąpieniu do Umowy. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości nie większej niż 10% Wynagrodzenia, przy czym suma kary umownej i wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Robót wykonanych do dnia złożenia przez Zmawiającego oświadczenia o którym mowa powyżej, nie przekroczy kwoty Wynagrodzenia.14.10. В  других случаях, указанных в настоящем Договоре или в законодательстве, Заказчик вправе отказаться от Договора полностью или в части (в части, т. е. в отношении Работ, не выполненных на день прекращения), по своему усмотрению. Объем отказанных работ должен быть указан в заявлении о расторжении Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере не более 10% Вознаграждения, при этом сумма неустойки и вознаграждения, причитающегося Подрядчику за Работы, выполненные до дня отказа Заказчика, о котором идет речь выше, не может превышать общую сумму Вознаграждения.
15. CESJA PRAW15. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ
 
Wykonawca nie może przenieść wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.Подрядчик не может передать все или часть своих прав и обязанностей по данному Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  
16.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.16.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
16.2. Sprawy sporne związane z wykonaniem niniejszej Umowy będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przez niezależnego eksperta w zakresie robót budowlanych, ustanowionego za zgodnym porozumieniem Stron. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia przez eksperta, sprawy sporne wynikające z wykonania Umowy rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na położenie Budynków.16.2. Споры, связанные с выполнением настоящего Договора, будут рассматриваться в первую очередь через независимого эксперта в области строительных работ, определяемого в соответствии с соглашением Сторон. Если какая-либо из Сторон Договора не согласна с содержанием решения эксперта, дела, споры, вытекающие из исполнения Договора рассматривает суд общей юрисдикции по месту расположения Здания.
16.3. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń i osoby uprawnione do akceptacji dokumentów w ramach realizacji niniejszej Umowy:16.3. Стороны определяют следующие адреса для доставки, и лиц, имеющие право на принятие документов в рамках реализации настоящего Соглашения:
(a) Zamawiający: ……………………………., e-mail: …………………….., ……………………(а) Заказчик: ……………………………., e-mail: …………………….., ……………………
(b) Wykonawca: ……………………………., email: …………………….., ……………………(b) Подрядчик: ……………………………., e-mail: …………………….., ……………………
Strony dopuszczają korespondencję e – mailową w sprawach dotyczących niniejszej Umowy pod adresami wskazanymi poniżejСтороны допускают переписку по электронной почте по вопросам, касающимся настоящего Договора, по адресам, указанным ниже
Dla Wykonawcy: ……………………………………..,Для Подрядчика: ……………………………………..,
Dla Zamawiającego: …………………………………..,Для Заказчика: ……………………………………..,
W przypadku zmiany adresu, każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę bezzwłocznie o tym fakcie.В случае изменения адреса, каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону незамедлительно об этом факте.
16.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.16.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются соответствующие положения закона, действующего на территории Республики Польша.
16.5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.16.5. Любые изменения Договора требуют письменной формы под угрозой недействительности.
16.6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ZAŁĄCZNIKIПРИЛОЖЕНИЯ
  
Załącznik nr 1 – Odpis z KRS ZamawiającegoПриложение № 1 – Выписка из KRS Заказчика
Załącznik nr 2 – Wydruk z CEIDGПриложение № 2 – Распечатка с CEIDG
Załącznik nr 3 – Harmonogram RobótПриложение № 3 – График Работ
Załącznik nr 4 – Specyfikacja RobótПриложение № 4 – Спецификация Работ
Załącznik nr 5 – Dokumentacja TechnicznaПриложение № 5 – Техническая Документация